Organizatie de Mediere PROMEDIERE                   

Organizatie de Mediere PROMEDIERE  
ofera posibilitatea partilor de a solutiona prin mediere
 urmatoarele conflicte sau litigii:
                                                                                                                                                                            
1.

Comerciale si civile extrajudiciar,  conform art. 1917-1920  Cod civil;

2. Comerciale si civile aflate pe rol in instanta de judecata in orice faza de examinare
3. Penale, prevazute la art. 109 al CP
4. Partea civila a dosarului penal,  altele decat cele prevazute la art. 109 al  CP;
5. Contraventionale, conform art. 4551 al CC.

  

  Principiile de baza a medierii:

     a) participarea benevola la mediere;
    b) confidentialitatea;
    c) libera alegere a mediatorului;
    d) egalitatea partilor in proces;
    e) independenta, neutralitatea si imparţialitatea mediatorului;
    f) flexibilitatea procesului de mediere.

            Avantajele medierii

1. Este cea mai umana metoda de solutionare a conflictelor.

2. Hotarirea este luata de partile aflate in conflict, ca rezultat al negocierilor directe dintre parti in cadrul medierii, si nu a judecatorului, cum este in situatia solutionarii conflictului in instanta. Deasemenea, in instanta partile aflate in conflict sint pe al II-a plan. In prim plan este avocatul, procurorul, etc., care concureaza intre ei, totodata in majoritatea cazurilor civile, partile aflate in conflict nici nu participa in judecata, imputernicind un avocat.

3. Procesul de mediere este neformal, partile desinestatator decid asupra modului, timpului, locului, etc. privind medierea, pe cind judecata are proceduri stricte.

4. Timpul solutionarii conflictului dureaza de la citeva zile pina la maxim 3 luni, pe cind judecata poate dura ani de zile.

5.Costul medierii este incomparabil cu cheltuielele de judecata, fiind de multiple ori mai mic.

6. Procedura medierii este confidentiala, fiind consemnata clauza de confidentialitate, pe cand judecata este o procedura publica, creind in multe situatii incomoditati psihologice partilor.

7. In cadrul medierii partile nu trebuie sa prezinte dovezi, probe, deoarece partile constient si binevol au ales medierea si fiecare parte stie ce rol si actiuni a avut in acest conflict.

8. In cadrul medierii partile conlucreaza pentru a depasi conflictul, pe cind in judecata partile se antagonizeaza.

9. Scopul medierii este indreptat spre viitor, creind conditiile necesare pentru impacarea partilor, consumarea conflictului si crearea unor premize bune pentru viitor, pe cind instanta are scopul de a solutiona conflictul din trecut, lasind partile antogonizate pe viitor.

10. In rezultatul medierii ambele parti cistiga, deaorece conflictul se consuma, pe cind in instanta este cel care a castigat si este cel care a pierdut.

11. In rezultatul medierii in majoritatea cazurilor se scot tensiunile emotionale si posibilitatea de a pastra/crea relatii pe viitor, pe cind dupa instanta, in majoritatea cazurn9ilor tensiunile emotionale ramin si nu sint posibile de a pastra/crea careva relatii pe viitor.

12. Medierea permite partilor de a solutiona conflictul la asa conditii (se intelege ca in campul legislativ), care, intr-o examinare clasica in instanta de judecata nu ar fi posibile de realizat.
    
       Facilitatile in caz de neexecutare partiala sau totala a tranzactiei contrasemnate de mediator:

      - confirmarea Tranzactiei de instanta de judecata se efectueaza in 15 zile lucratoare, fara citarea partilor si fara achitarea taxei de stat (Procedura este mentionata in art. 487-490 al Codului de Procedura Civila). Odata cu confirmarea tranzactiei se emite si titlul executoriu - art. 490(2) al Codului de Procedura Civila.

      Daca in cadrul medierii nu s-a ajuns la semnarea tranzactiei, Procesul-verbal de incetare a medierii serveste drept baza de reducere a taxei de stat cu 25%.

        La mediere se poate adresa si in timpul examinarii cauzei de catre instanta de judecata, la orice etapa a ei (cu sau fara suspendarea procesului de judecata). In acest caz dupa finalizarea procedurii de mediere - tranzactia si procesul-verbal de incetare a medierii se transmit instantei pentru confirmare.

         Facilitatile in acest caz sunt urmatoarele (art. 39 al Legii medierii nr. 137 din 03.07.2015 ):

       a) în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacție asupra tuturor pretențiilor, taxa de stat se restituie în proportie de:
         100% – pentru impacarea in instanta de fond;
           75% –
pentru impacarea in instanta
de apel;
         50% – 
pentru impacarea in instanta de recurs;
       b) in cazul finalizarii procesului de mediere cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce si se restituie proportional valorii pretentiei solutionate prin impacare.


EXTRAS din

Codul de procedura civila al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415),
 
      Articolul 487. Competenta de examinare a cererii
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei, prin care partile previn un proces civil, si de eliberare a titlului de executare silita se depune in scris de catre partea procesului de mediere sau reprezentantul legal al acesteia la instanta judecatoreasca de la domiciliul sau de la sediul piritului.
    (2) Tranzactiile incheiate in litigiile civile si comerciale cu element de extraneitate se confirma in conditiile prezentului capitol daca examinarea litigiului solutionat prin tranzactie este de competenta instantelor judecatoresti ale Republicii Moldova si executarea tranzactiei, in tot sau in parte, urmeaza a fi efectuata pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 488. Continutul cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titluluide executare silita
    (1) in cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se indica:
    a) instanta careia ii este adresata cererea;
    b) numele si prenumele mediatorului care a mediat litigiul;
   c) numele si prenumele sau denumirea partilor procesului de mediere, domiciliul sau sediul acestora, numerele de telefon/fax, adresa electronica si alte date de contact;
    d) data incheierii tranzactiei;
    e) solicitarea partii interesate de a se confirma tranzactia si de a i se elibera titlul de executare silita a tranzactiei;
    f) dupa caz, datele de contact ale reprezentantului legal al reclamantului.
    (2) La cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil si de eliberare a titlului de executare silita se anexeaza:
    a) tranzactia in original;
    b) conventia de mediere, daca o astfel de conventie a fost incheiata;
    c) copia de pe procesul-verbal privind incetarea procesului de mediere;
    d) dupa caz, actele ce atesta executarea partiala a tranzactiei.
    (3) Daca cererea a fost depusa cu incalcarea prevederilor prezentului articol, acesteia nu i se da curs, in conformitate cu art. 171.
    Articolul 489. Examinarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) Cererea de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil se examineaza in regim de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii, fara citarea partilor. Instanta trimite partii care se opune executarii benevole a tranzactiei copiile de pe cererea de confirmare a tranzactiei si de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea referintei.
    (2) Daca instanta considera necesar, aceasta convoaca partile interesate pentru audieri, instiintindu-le despre data, ora si locul sedintei, fara intocmirea procesului-verbal.
    (3) Judecatorul refuza confirmarea tranzactiei daca aceasta:
    a) contravine legii ori incalca drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei, interesele societatii sau ale statului;
    b) a fost incheiata cu incalcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.
    Articolul 490. Solutionarea cererii de confirmare a tranzactiei prin care partile previn un proces civil
    (1) in cazul admiterii cererii, judecatorul emite o incheiere privind confirmarea tranzactiei, in care se indica:
    a) numarul dosarului si data eliberarii incheierii;
    b) instanta, numele și prenumele judecatorului care a emis incheierea;
    c) numele și prenumele sau denumirea partilor care au incheiat tranzactia, domiciliul sau sediul si, dupa caz, datele lor bancare, precum si alte date de contact;
    d) numele și prenumele sau denumirea partii care a solicitat confirmarea tranzactiei;
    e) constatarile si concluziile instantei privind admiterea sau respingerea cererii.
    f) caracterul executoriu al incheierii ramase definitive;
    g) termenul si modul de contestare a incheierii.
    (2) Concomitent cu emiterea incheierii prevazute la alin.  (1), judecatorul elibereaza si titlul executoriu, susceptibil de executare silita.
    (3) Daca se refuza confirmarea tranzactiei, instanta judecatoreasca pronunta o incheiere motivata, care poate fi atacata cu recurs.”
                                                              EXTRAS din
       Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302),

       Articolul 4. inlesnirile vizind taxa de stat
    (1) Sint scutiti de plata taxei de stat in instantele judecatoresti:
    113) partile – in cazul confirmarii tranzactiei de catre instanta judecatoreasca in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
     (7) Sint scutiti de plata taxei de stat pentru indeplinirea actelor notariale:
    a1) partile – in cazul investirii cu formula executorie de catre notar, in conditiile stabilite de lege, a tranzactiei incheiate intre persoane juridice in cadrul unui proces de mediere care a avut loc in afara procesului civil;
      Articolul 7. Restituirea taxei de stat
   Taxa de stat platita urmeaza a fi restituita partial sau integral in cazul:
    7l) finalizarii procesului de mediere prin tranzactie asupra tuturor pretentiilor sau cu impacarea partiala a partilor asupra pretentiilor patrimoniale, in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;